Noteikumi

Interneta veikala www.thymuskin.lt noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

 1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (“Noteikumi“) pēc Pircēja apstiprinājuma (Preču iegādes laikā atzīmējot „Esmu izlasījis Noteikumus un Privātuma politiku un piekrītu tiem“), ir pusēm saistošs juridisks dokuments. kas nosaka pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, personas datu vākšanu un glabāšanu, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču iegādi un pārdošanu www.thymuskin.lt interneta veikalā.
 2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām.
 3. Interneta veikalu www.thymuskin.lt izveidoja UAB “UCB1“ un tas ir uzņēmuma īpašums.

2. Personas datu aizsardzība

 1. Jebkura informācija, kas ir saistīta ar personas datiem un ir reģistrēta interneta veikalā www.thymuskin.lt, tiek turēta noslēpumā un netiek izpausta.
 2. Personas datu aizsardzība tiek veikta saskaņā ar UAB “UCB1“ apstiprināto privātuma politiku.

3. Pircēja tiesības

 1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces www.thymuskin.lt interneta veikalā šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
 2. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar www.thymuskin.lt interneta veikalu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot vēlamo atgriezt preci un tās pasūtījuma un/vai konta numuru) ne vēlāk kā nekā 7 (septiņu) dienu laikā no preces piegādes dienas, tikai tad, ja prece ir nekvalitatīva vai bojāta.
 3. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Ekonomikas ministra 2001.gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258 apstiprinātiem noteikumiem “Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ja līgumi tiek slēgti, izmantojot saziņas līdzekļus.”
 4. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā netika lietota.

4. Pircēja pienākumi

 1. Pircējam ir jāmaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 2. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis, un, ja piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas ir jāatzīmē. uz uz rēķina (pavadzīmes) vai cita nodošanas-pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas aktu par sūtījuma bojājumiem un nekavējoties informēt Pārdevēju.

5. Pārdevēja tiesības

 1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala stabilitātei, drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa piekļuvi interneta veikalam www.thymuskin.lt vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.
 2. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja Pircējs, izvēloties 7.2.1., 7.2.2.punktos paredzētos apmaksas veidus, nesamaksā par preci 3 (trīs) darba dienu laikā.

6. Pārdevēja pienākumi

 1. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu un viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas formā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos un privātuma politikā noteiktos gadījumus.
 2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi, ievērojot Noteikumu 8.punktā norādītos nosacījumus.
 3. Pārdevējs, nespējot Pircējam piegādāt pasūtītās preces svarīgu apstākļu dēļ, apņemas piedāvāt līdzīgu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikta priekšapmaksa.

7. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

 1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN.
 2. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
  1. Maksājums internetbankā ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantojamu internetbankas sistēmu. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam ir jānoslēdz internetbankas līgums ar vienu no 8 bankām: AB Swedbank; AB DNB bankas; AB SEB bankas; AB Šiaulių bankas; AB Citadele bankas; AB Danske Bank, UAB Medicinos bankas vai elektroniskā maksājumu sistēma PAYSERA – www.paysera.lv. Apmaksājot pasūtijumu šādā veidā, Pircējs internetbankas sistēmā ģenerē maksājumu atbilstoši savam apmaksātam pasūtījumam. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek bankas internetbankas sistēmā. Bankas maksājumi www.thymuskin.lt interneta veikalā tiek veikti caur PAYSERA – www.paysera.lt elektronisko norēķinu sistēmu.
  2. Apmaksa ar pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs saskaņā ar sastādīto rēķinu ieskaita naudu interneta veikala www.thymuskin.lt bankas kontā.
 3. Maksājot šo noteikumu 7.2.1., 7.2.2.punktos paredzētos maksājuma veidos, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Iepriekš minētajos gadījumos, ievērojot šo noteikumu 5.2. punktā paredzētās Pārdevēja tiesības apstiprināt pasūtījumu un sagatavot preces nosūtīšanai tikai pēc samaksas par preci saņemšanas, šīs brīdis tiek skaitīts preču piegādes termiņš.

8. Preču piegāde

 1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu un kontakttālruni.
 2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas norādītajā adresē un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.
 3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
 4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam 2-4 darba dienu laikā. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgās preces nav Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.
 5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ. 
 6. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādātās sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma bojājuma protokolu. Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šādus bojājumus izraisījis iepakojuma bojājums, kuru Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētajā kārtībā.
 7. Gadījumā, ja Pircējs saskaņā ar Noteikumu 3.2.punktu atsakās no pirkuma līguma, viņam ir pienākums segt visas tiešās izmaksas par preču atgriešanu Pārdevējam saistībā ar transportēšanas cenu. Šo Pārdevēja izmaksu summa tiek ieturēta no Pircējam atmaksājamās naudas, kas tika samaksāta par preci(-ēm). Ja ieskaits nesedz visu Pārdevēja pieprasīto summu, t.i. Pārdevējam radušās preču atgriešanas izmaksas pārsniedz atgrieztās preces(-u) vērtību, atlikušo summu Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam 15 dienu laikā..
 8. Sīkāka informācija saistībā ar preču piegādi pieejama www.thymuskin.lt interneta veikala lapā Piegāde.

9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

 1. Katras www.thymuskin.lt interneta veikalā pārdotās preces raksturojums ir norādīts katrai precei pievienotajā aprakstā.
 2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preču krāsa, forma vai citi parametri vietnē www.thymuskin.lt var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.
 3. Pārdevējs sniedz preču kvalitātes garantiju uz noteiktu laiku, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
 4. Gadījumos, kad tiesību akti konkrētām precēm nosaka noteiktu derīguma termiņu, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja šādas preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

10. Atbildība

 1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
 2. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja www.thymuskin.lt sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kura ir pieteikusies interneta veikalā, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
 3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un tā saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam tāda iespēja ir dota.
 4. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
 5. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11. Nobeiguma noteikumi

 1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.
 2. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, ir piemērojami Lietuvas Republikas tiesību akti.
 3. Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar šo noteikumu piemērošanu, tiek risināts sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.